Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Dette er gruppen Byggesak- og eiendomsrådgivning i Sweco Norge AS. (Foto: Sweco)

Er det prosjektert etter TEK10, men ikke sendt inn søknad til kommunen?

Prosjekteringen av søknadspliktige tiltak er som oftest kommet langt før søknad om tillatelse til tiltaket er klar for innsendelse til kommunen. I dag er det mange pågående prosjekter som er prosjektert etter TEK10 som enda ikke er omsøkt til kommunen.

Torgeir Hågøy

mandag 3. juli 2017 11:42 (Oppdatert 13. desember 2017 8:13)

 

Av: Ingrid Sævold Moe, Seniorrådgiver/jurist Sweco Norge AS

Ny Forskrift om tekniske krav til byggverk – TEK17 – trådte i kraft 01.07.2017, på samme tidspunkt ble TEK10 opphevet.  Forskriftsteksten med tilhørende veiledning ligger tilgjengelig på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider, www.dibk.no. TEK17 § 17-2 angir overgangsbestemmelser som besvarer hvilke valgmuligheter man har, etter at ny teknisk forskrift har trådt i kraft.

Dersom man har pågående prosjekter som prosjekteres etter TEK10, men som enda ikke er omsøkt, trenger man foreløpig ikke å forhaste seg med å sende inn søknaden. Overgangsbestemmelsen i § 17-2 gir fleksibilitet for pågående og nye prosjekter i 1,5 år fremover i tid. I det følgende vil man synliggjøre hvilke muligheter man har innenfor overgangsordningen, samt hvilke datoer man bør merke seg.

Overgangsbestemmelsen
TEK17 § 17-2 bestemmer at for søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019, kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK17 eller TEK10. Det vil altså ikke være mulig å kombinere forskriftene. Fristen er knyttet opp mot innsending av søknad, og ikke kommunens vedtak.

Det stilles ikke krav i overgangsbestemmelsen at man må ha igangsatt prosjekteringen for å kunne velge TEK10 for nye prosjekter etter 01.07.17, så lenge søknaden blir sendt inn senest 31.12.2018.

Det er viktig å merke seg at dersom man velger TEK10, skal dette fremkomme av søknad om tillatelse til tiltak. Dersom dette ikke er oppgitt i søknaden, gjelder TEK17 for tiltaket. Uavhengig kontroll og tilsyn mv. vil da gjennomføres med utgangspunkt i TEK17.

Problemstillingen blir så hva som skjer dersom man har påbegynt prosjektering av et tiltak i henhold til TEK10 før 1. juli 2017, men likevel ikke klarer å opprettholde fremdriftsplanen for søknad innen nyttår 2019. En omprosjektering i et slikt tilfelle vil kunne innebære betydelige kostnader for prosjektet.

Heldigvis er også dette scenarioet ivaretatt i overgangsbestemmelsen, som åpner for at man kan søke kommunen om å legge til grunn TEK10 også for søknaden som kommer inn etter 1. januar 2019. Det stilles to kumulative vilkår for at kommunen skal kunne godkjenne dette. For det første må prosjekteringen være påbegynt før 1. juli 2017, og i tillegg må bruk av TEK17 medføre omfattende og kostbare endringer. En slik søknad bør ifølge veilederen til TEK17 være begrunnet og dokumentert.

Selv med denne sikkerhetsventilen bør man utarbeide en fremdriftsplan som legger til rette for at det vil være mulig å få inn søknaden før 1. januar 2019. For prosjekter igangsatt etter 1. juli 17, vil en forsinket innsending av søknad medføre at tiltaket må omprosjekteres.

Det vurderes at overgangsbestemmelsene gir god fleksibilitet både i pågående og nye prosjekter. Ifølge Direktoratets veileder er valg av gjeldende overgangsordningen gitt for å redusere tidsbruk, ulemper og merkostnader til omprosjektering som følge av endret regelverk. Datoen man må merke seg er derfor 31.12.2018, som etter hovedregelen og for alle tiltak etter TEK10 påbegynt etter 1. juli 2017, er siste dag for innsending av søknad for prosjekter etter TEK10.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Omsetning av festetomter – med fokus på nytt regelverk

Nyheter / onsdag 13. desember 2017

Har allerede mandater for 1 milliard

Nyheter / onsdag 13. desember 2017

Høyesterett med tidenes julegave til Hove

Nyheter / tirsdag 12. desember 2017

UiB vurderer å bygge nytt for å hindre flere tjuveri

Nyheter / tirsdag 12. desember 2017

Har solgt for 600 millioner bare siden i sommer

Nyheter / onsdag 6. desember 2017

Investor byr 300 millioner for Brann-tribune

Nyheter / mandag 4. desember 2017

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no