Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Christine Haugstvedt Downing, Deloitte Advokatfirma

Forventinger til prosjektmegler – sett fra eiendomsutviklerens ståsted

Det snakkes mye om meglers ansvar og hvilke forventninger en kjøper berettiget kan ha til en megler i anledning kjøp av ny bolig. Men hva med oppdragsgiveren – altså for eksempel eiendomsutvikleren - sine berettigede forventninger?

Kommentar

mandag 19. juni 2017 8:01 (Oppdatert 8. mai 2018 7:24)

 

Av Christine Haugstvedt Downing, Deloitte Advokatfirma

For eiendomsutviklers del, er det viktig å ikke bare engasjere en prosjektmegler som er en god selger – men å sørge for at engasjementet gir en positiv effekt på prosjektet som helhet. En prosjektmegler vil erfaringsmessig kunne gi gode bidrag i form av lokalkjennskap og kontroll på markedet, og med det kunne være en verdifull ressurs både når det gjelder innspill til salgstegninger, størrelse og antall enheter som oppføres, organisering og ikke minst markedsstrategi.

For eiendomsutvikleren, er det imidlertid vel så viktig at det engasjeres en samarbeidspartner som kan bidra med prosjekteffekt ut over dette: og da også med tanke på å minimalisere en risiko for etterfølgende tvister.

Hvem sitter i realiteten igjen med et tap?

En prosjektmegler vil, på lik linje med den ordinære boligmegler, være bundet av eiendomsmeglingslovens bestemmelser. Det vil si, at han i sin virksomhetsutøvelse blant annet skal opptre i samsvar med god meglerskikk og med omsorg for begge parters interesser, og han skal gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne.

Dersom en prosjektmegler ikke oppfyller sitt lovpålagte ansvar overfor kjøpere i prosjektet, er det kort vei for kjøperne å gå med tanke på å gjøre krav gjeldende. Formidles det ikke korrekt informasjon om prosjektet, vil megler være ansvarlig for dette. Utfordringen for eiendomsutviklers del, er imidlertid at han også vil hefte overfor kjøper for de berettigede krav som en kjøper vil ha på bakgrunn av for eksempel meglers mangelfulle formidling av informasjon.

Vi ser også at mange kjøpere velger å kun forholde seg til selger av prosjektet, og ikke gjør krav gjeldende mot prosjektmegleren som i mange tilfeller er ansvarlig for forholdet. Dette står en kjøper fritt til å velge å gjøre. For eiendomsutviklers del, vil man ha en mulighet til å kreve regress fra megler og da med utgangspunkt i profesjonsansvaret og det erstatningsansvar som følger ved brudd på profesjonsansvaret.

Utfordringen i dette, er at veien om regress kan være både langdryg, tidkrevende, kostbar og ikke nødvendigvis gir det ønskede utfallet når konklusjonen først kommer. Som eiendomsutvikler, vil du være å anse som en profesjonell aktør – og vil dermed ikke kunne velte et hvert ansvar over på den prosjektmegler som engasjeres. Erfaringsmessig vil konklusjonen bli en ansvarsdeling også på det økonomiske nivå for det tap som påføres i anledning denne type krav.

Og ikke minst – reklamasjoner og krav fra kjøpere kan kreve unødvendig mye tid og ressurser å håndtere, og resultere i unødvendig mye negativ publisitet både for et eiendomsprosjekt og eiendomsutvikleren.

Det er som kjent mye å hente på å gjøre de riktige vurderinger i en byggeprosess så tidlig som mulig, for eksempel ved å undersøke hvorvidt det er aktuelt å benytte refusjonsreglene for å minimere kostnader tilknyttet infrastruktur. På samme måte, vil et bevisst forhold til ansvarsfordeling mellom prosjektmegler og eiendomsutvikler være med å bidra til en optimalisering av et eiendomsprosjekt.

Vi anbefaler at partene spesifiserer ansvarsområder i en samarbeidsavtale som tillegg til den ordinære oppdragsavtalen. Og med det er det viktig å presisere at en «standard» samarbeidsavtale ikke vil løse de utfordringer som kan gjøre seg gjeldende. Her har eiendomsutviklere mye å hente på å ha et bevisst forhold til innholdet i partenes forpliktelser, ha kontroll på ansvarsfordelingen og ikke minst sørge for en rutine for oppfølgning og sikring ansvarsområder.

(Visited 573 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Har solgt 75 boliger i resort

Nyheter / mandag 19. november 2018

Ambisiøst boligprosjekt på Nordnes

Nyheter / fredag 16. november 2018

Vil bygge 48 leiligheter i Fana

Nyheter / torsdag 15. november 2018

Storprosjekt på Kokstad

Nyheter / onsdag 14. november 2018

Kygo med planer for Bergens dyreste bolig

Nyheter / onsdag 14. november 2018

Solgte sjøeiendom ved byfjorden

Nyheter / tirsdag 13. november 2018

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no