Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Senioradvokat Claus Holm Isaksen og senioradvokat Rasmus Andre Svor

TEK17 trer i kraft 1. juli 2017 – hva er nytt?

Forskrift med tekniske krav til byggverk (TEK17) trer i kraft fra og med lørdag 1. juli, og erstatter fra samme tidspunkt TEK10. Det er gjort en rekke endringer og tilpasninger i de tekniske kravene. Lovgiver ønsker med den nye forskriften å oppnå et enklere og klarere regelverk, som også skal bidra til å redusere byggekostnader.

Torgeir Hågøy

mandag 3. juli 2017 11:50 (Oppdatert 8. mai 2018 7:24)

Av senioradvokat Claus Holm Isaksen og senioradvokat Rasmus Andre Svor i Harris

De viktigste definisjonene i forskriften er nå samlet i § 1-3. Tidligere var definisjonene delt mellom en rekke paragrafer. Lovgiver har fokusert på å gjøre språk og struktur i forskriften bedre, og mer tilgjengelig for brukere. Blant annet er oppbygningen av forskriften forsøkt tilpasset slik at denne samsvarer med de ulike fasene i et byggeprosjekt. Ordet «verifikasjon» som ble anvendt i TEK10 er endret til «dokumentasjon» for å fjerne uklarhet om forståelsen.

Preaksepterte ytelser

TEK17 legger opp til at preaksepterte ytelser kan benyttes i større grad. Blant annet knytter dette seg til snuareal for rullestoler. Det er foreslått et snurektangel på minimum 1,3 meter ganger 1,8 meter som et valgfritt alternativ til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 meter. Dette gir utbyggere større grad av fleksibilitet i utforming av boenheter.

Det er også foreslått nye preaksepterte løsninger knyttet til sikkerhet ved brann i forskriftens kapittel 11. Dette vil blant annet gjelde krav om automatiske brannslukningsanlegg i byggverk som krever heis.

Lempning av ulike krav

Lovgiver har forsøkt å forenkle, åpne for mer lokale tilpasninger, og fjerne enkelte krav som har vist seg krevende å oppfylle.

Som eksempel er krav om parkering kun delvis videreført fra TEK10, i TEK17 åpnes det for mer lokale tilpasninger av parkeringskrav i planer.

Rømningsveier kan, hvor det ikke oppstår fare for trengsel, slå mot rømningsretningen.

Krav om innvendig bod fjernes, og erstattes med krav om tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av mat og klær. Videre er krav om utvendig bod redusert avhengig av størrelsen på boenheten. For boliger opp til 50 m2 BRA er kravet til utvendig bod satt til 2,5m2. Boliger over 50m2 må ha 5m2 areal i sportsbod.

Kravene til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes i TEK17.

Garasjer og boder er ikke lenger omfattet av krav til radonsperre, da dette kravet ikke lenger gjelder for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold.

Kravet til dagslys i rom for varig opphold er videreført, men dette kan løses ved bruk glassfasade, glassbyggesten mv., det er ikke lenger noe krav om vindu.

Lovgiver har også fjernet kravet om at sluk i våtrom skal være i gulv, altså kan veggsluk benyttes såfremt det etableres tilstrekkelig fall mot sluk.

Overgangsordning

Frem til 1. januar 2019 kan tiltakshavere velge om de vil søke etter TEK17 eller etter TEK10. Dersom det siste velges må dette eksplisitt komme frem av søknad om tillatelse.

Betydningen

Flere av endringene vil tilsynelatende gjøre at kostbare krav lempes for utbyggere, dette vil kunne gi reduserte byggekostnader. Det gjenstår likevel å se om endringene reelt vil føre til en forenkling og kostnadsbesparelser i byggeprosesser.

Lenke til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840

(Visited 1 150 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skjeggkre – gått ut på dato?

Nyheter / torsdag 25. april 2019

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag 24. april 2019

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag 22. april 2019

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag 16. april 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no